دستگاه پرتابل نانوایی

این دستگاه مخصوص پخت چندین نمونه نان، لواش، تافتون، بربری، انواع پیتزا، کلوچه و نان های محلی میباشد که در ۶ تیپ تولید میشود.

مزایای این دستگاه:

قیمت مناسب

صرفه جویی در مصرف برق و گاز

سرعت دستگاه بوسیله اینورتر قابل کنترل و تنظیم میباشد.

حرارت داخلی دستگاه به بیرون نفوذ نمیکند.

سنگ دستگاه به صورت دوطرفه قابل استفاده میباشد.

 

ارتفاعm طول و عرضm نوع پخت توان پختkg برق مصرفی سوخت نوع دستگاه
۸/۱ ۶/۱ حجیم و نیمه حجیم ۲۸۰ تک فاز گاز و گازوییل دوار حرارت مستقیم مدل۱۶۰۰
۸/۱ ۸/۱ حجیم و نیمه حجیم ۳۲۰ تک فاز گاز و گازوییل دوار حرارت مستقیم و غیر مستقیم مدل۱۸۰۰
۸/۱ ۲ حجیم و نیمه حجیم ۶۰۰ تک فاز گاز و گازوییل دوار حرارت مستقیم و غیر مستقیم مدل۲۰۰۰
۸/۱ ۲/۲ حجیم و نیمه حجیم ۱۰۰۰ تک فاز گاز و گازوییل دوار حرارت مستقیم و غیر مستقیم مدل۲۲۰۰
۸/۱ ۵/۲ حجیم و نیمه حجیم ۱۲۰۰ تک فاز گاز و گازوییل دوار حرارت مستقیم و غیر مستقیم مدل۲۵۰۰
۸/۱ ۳ حجیم و نیمه حجیم ۱۴۰۰ تک فاز گاز و گازوییل دوار حرارت مستقیم و غیر مستقیم مدل۳۰۰۰