فر قنادی

گروه آسیا پخت اصفهان مبدع فر قنادی، با بیش از یک دهه تجربه، موفقیت های بسیاری را بدست آورده و فر قنادی را با قیمت پایین به مشتریان عرضه می کند.

فر قنادی دارای فن(پروانه) و سیستم تخلیه دود است که فرهای معمولی دیگر این قابلیت را ندارند.فن و سیستم تخلیه دود در فر قنادی هوای داغ درون فر را در اطراف شیرینی می چرخاند و از طریق هواکش آن را به بیرون هدایت می کند.در نتیجه این هوای داغ غذا را احاطه می کند و باعث پخت سریع تر آنها می شود.

هوای داغ مستقیما به کیک یا شیرینی دمیده می شود به جای اینکه فقط آن را احاطه کند، غذا در فر قنادی ۲۵ درصد سریع تر می پزد تا سایر فر ها.

فر قنادی تمام  قسمت هارا به طور یکنواخت می پزد: در فرهای معمولی بنا به جایی که قسمت حرارتی وجود دارد ممکن است در آن قسمت سوختگی هایی ایجاد شود.اما در فر های قنادی فن باعث می شود تا هوای داغ در تمامی قسمت های فر بچرخد تا دما یکسان بماند.

فر قنادی بهتر برشته می کند: هوا در فر های معمولی کمی رطوبت ایجاد می کند که ماندگار است، اما فر قنادی فضای خشکی را ایجاد می کند که در هنگام برشته شدن، شکر زود تر آب شود بنابراین غذاهایی مانند گوشت و سبزیجات برشته تر می شوند درحالی که داخلشان آبدار است.

فر قنادی در مصرف انرژی صرف جویی می کند: غذا در فر قنادی سریع تر و با دمای پایین تری می پزد بنابراین مصرف انرژی در فر قنادی کمتر از فرهای معمولی است.